2 Crónicas 11:5

ו יֵּ֥שֶׁ רָחַבְ֖מ בִּירוֹשְָּׁ֑מ ו ַיִֶ֧ב אַרים לַ מֶֹ֖ור בִּהוָ ֽ ה _... [ Seguir leyendo ]

2 Crónicas 11:18

Y יִּֽקַּֽח ־לֹ֤ו רַחְבעמ֙ אַָּׁ֔ estar את - מ֣קֲל֔ת בַּת † ַיריַמ֖ות בָָָּדִ֑יד אבorcamp ֕ ribaל בֱאֱליו֖ב... [ Seguir leyendo ]

2 Crónicas 11:22

Igh יַּֽעֲמֵ֨ד לָ † רֹאשׁ רחַבְמ את - אביָּ֥ ر בֶֽנ - מעַק֖ ر לְ נִ֣יד בְּאחְי ículo קִִ֖י [ Seguir leyendo ]

Continúa después de la publicidad

Nuevo Testamento