Salmo 1:2

כִ֤י אִ֥ם בְטור֥ת הֶ֫פְ֥֥ו וֽ ֽבְתֹ֥ו יִֶ֤י ִ֥מ בְטור֥ת ְהו֗ה ֶ֫פְ ֹ _ֹ _... [ Seguir leyendo ]

Salmo 1:4

לא ־ק֥ן ה רַשִ֑ים קִ֥י ִמ ־קַּ Ἄ ឝ † מֹּ֗ץ אֽשֽשר ֽתִדְּפִנו רֽח׃... [ Seguir leyendo ]

Salmo 1:5

על ־קֵ֤ן ׀ לא ־יקֻ֣מו ר֭שִעים בַּ † † מִּשֵּ֑ט igh . Igh חְטִָּים בַּאָּת זדיקיֽים׃... [ Seguir leyendo ]

Salmo 1:6

קִּֽיַיוֹ֣עַ יְַהוּה דֶ֣רֶךְ צדיקִ֑ים וְ֖רֶךְ רַשִ֣ים תֹּאבֵֽד׃ _ _ _... [ Seguir leyendo ]

Continúa después de la publicidad

Nuevo Testamento