παραδοθήσεται fut. Indiana. pasar. de παραδίδωμι ( G3860 ) a transferir, entregar. Término relacionado con la investigación y el juicio: "entregar en custodia" (BAGD).
κατακρινούσιν fut. Indiana. Actuar. de κατακρίνω ( G2632 ) condenar.

Sugerencia indica una acción desfavorable a su objeto (MH, 316). cap. indica que la muerte de Jesús será precedida por una investigación para establecer la responsabilidad legal (Hill),
θανάτω dat. cantar. de θάνατος ( G2288 ) muerte. dat. con cap., "sentenciar a muerte" (BD, 101).

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento