καὶ εἶδον. א omite.

καθήμενον ὅμοιον. Texto. Rec[488] tiene καθήμενος ὅμοιος con 1 7 49 91.

[488] Recomendación. Textus Receptus impreso por Scrivener.

υἱῷ. Tisch[489] y W. H[490] leen υἱὸν con אAB2; P tiene υἱοῦ, 1 υἱός.

[489] Tischendorf: octava edición; donde el texto y las notas difieren se citan estas últimas.
[490] H. Westcott y Hort.

ἔχων. א* tiene ἔχοντα, אcC ἔχον.

14. εἶδον, καὶ ἰδού . El primero da cuenta del acusativo καθήμενον, el segundo del nominativo νεφέλη.

ἔχων . Aquí, como a menudo, un participio parece tomar el lugar de un verbo finito.

στέφανον χρυσοῦν . No hay otro ejemplo de un Ángel coronado en este libro; para el Jinete del Caballo Blanco en el cap. 6 es probablemente la forma espiritual de un conquistador terrenal.

δρέπανον ὀξύ . La imagen de la cosecha, combinada con la de la vendimia, es de Joel 3:13 . Ver sin embargo San Mateo 13:36 sqq.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento