καὶ ἐδόθη … αὐτούς. ACP 1* omitir esta cláusula.

7. καὶ ἐδόθη … αὐτούς. Existe considerable autoridad para la omisión de esta cláusula: pero la omisión es sin duda meramente accidental: se dejó fuera en una o más copias muy antiguas, porque los escribas pasaron de una cláusula que comenzaba "y le fue dado" a otra. Para el sentido cf. Daniel 7:21 y cap.

Apocalipsis 11:7 : este último prueba que “los santos” (es decir, el pueblo santo de Dios) deben entenderse como cristianos, no como israelitas.

ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. Ver Apocalipsis 5:9 n. El Diablo le da al Anticristo lo que le ofreció a Cristo, San Lucas 4:6 .

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento