καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον . Primas[299] cód. flor[300] omitir καὶ ἔπεσεν.

[299] Primasius, editado por Haussleiter.
[300] flores. Codex Toletanus siglo X en Madrid.

καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων . Estas palabras son omitidas por A.

10. ὡς λαμπάς . "Como una antorcha", con un rastro de fuego llameante. La misma imagen se utiliza para las estrellas fugaces naturales, por ejemplo, Verg. Aen. II. 694.

ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων . Sólo la tercera parte, como se desprende del siguiente verso.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento