Ἴνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατʼ ἐμέ. Estos dos versículos se repiten textualmente en Colosenses 4:7-8 con la omisión de ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς y τί πράσσω; y la adición de καὶ σύνδουλος entre διάκονος y ἐν κυρίῳ.

εἰδῆτε. El cambio a γνῶτε en Efesios 6:22 es curioso. ¿Se debe a la pregunta τί πράσσω; que sigue? Esa construcción no se encuentra con γινώσκω en San Pablo. Lo usa libremente con οἶδα.

καὶ ὑμεῖς. Tanto tú como los demás a los que T. debe acudir en su recorrido.

Τύχικος. Ver Lightfoot en Colosenses 4:7 .

ὁ�. Título dado a Tíquico y Onésimo en Col. y Filem. Se aplica a los corintios como un todo ( 1 Corintios 15:58 ), ya los filipenses ( Filipenses 4:1 ).

πιστὸς διάκονος. Colosenses 1:7 ; 1 Tesalonicenses 3:2 .

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento