γογγύζειν y γογγυσμὸς eran antiguas palabras jónicas sinónimas de τονθυρίζειν y τονθυρισμὸς en el dialecto ático. Phrynichus cita de Phocylides de Mileto χρή τοι τὸν ἑταῖρον ἑταίρῳ | φροντίζειν ἅσσʼ ἂν περιγογγύζωσι πολῖται. La palabra probablemente se formó a partir del sonido del arrullo de las palomas y, por lo tanto, es como τρύζειν tanto en el significado original como en el derivado: cp.

Illinois. IX. 311, ὡς μή μοι τρύζητε παρήμενοι ἄλλοθεν ἄλλοι. El verbo aparece con más frecuencia en el evangelio de San Juan, escrito en una ciudad jónica, que en cualquier otro libro del NT Verbo y sustantivo se encuentran en la LXX. y en Epicteto y otros escritores tardíos. Véase Lob. Frin. 358.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento