έγένετο aor. Indiana. medicina (dep.) de γίνομαι ( G1096 ) convertirse, suceder ( ver Lucas 2:1 ).
έπικεΐσθαι praes. medicina inf. de έπίκειμαι ( G1945 ) a inclinar, presionar, apretar.

Describe la presión física de la multitud tratando de escuchar a Jesús (Marshall). inf. con una sugerencia έν ( G1722 ) denota la simultaneidad de acción,
άκούειν praes. Actuar. inf. de άκούω ( G191 ) oír,
έστώς perf. Actuar. parte. de ϊστημι ( G2476 ), perf. pararse. Parte, en periph. diseños con impf. ήν.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento