ὄχλου πολλοῦ . Primas[695] tiene turbarum ingentium . Vg[696] turbarum multarum; soy [697] tubarum m .

[695] Primasius, editado por Haussleiter.
[696] Vulgata.
[697] Códice Amiatinus del siglo VI en la Biblioteca Laurenciana de Florencia.

καὶ ἡ δόξα . א* omite. B2 Syr[698] insertar después de δύναμις.

[698] Siriaco.

ἡ δύναμις . Primas[699] omite.

[699] Primasius, editado por Haussleiter.

τοῦ θεοῦ . Texto. Rec[700] lee κυρίῳ τῷ θεῷ con 1 An[701][702]. Lat. sir[703] deo .

[700] rec. Textus Receptus impreso por Scrivener.
[701] MS de Augsburgo de Andreas. Siglo 12.
[702] MS de Augsburgo de Andreas. Siglo 12.

[703] Siriaco.

1. λεγόντων está casi tan conectado con ἤκουσα como con ὄχλου.

ἡ σωτηρία … τοῦ θεοῦ ἡμῶν . Generalmente explicado “La salvación [pertenece] a nuestro Dios”. Cf. Apocalipsis 7:10 ; también Apocalipsis 4:11 ; Apocalipsis 5:12-13 ; Apocalipsis 7:12 .

ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας, Romanos 11:33 , podría representar otra construcción no imposible.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento