3 Juan 1 - Introducción

CAPÍTULO 1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΡΙΤΗ [449] [449] ιωαννου γ̄ א; ιωανου γ̄ B; ιωαννου επιστολη γ̄ C, muchas minusc.; ιωαννου επιστολη καθολικη γ̄ 101, 106; επιστολη τριτη του αγιου αποστολου ιωαννου L; 95; 4. LA TERCERA EPÍSTOLA... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:1

ὁ πρεσβύτερος, ver Introd. págs. 159 y sigs. ἐγώ, ver nota en 2 Juan 1:1 ἐν ἀληθείᾳ, ver nota en 2 Juan 1:1 .... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:1-4

Dirección y Mención. “El Anciano a Gaius el amado, a quien amo en Verdad. Amado, en todos los aspectos ruego que seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Porque me alegré sobremanera cuando los hermanos vinieron y testificaron de tu verdad, así como tú caminas en la verdad. No teng... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:2

_Cf. _Ley, _Ser. Llama_ , cap. vii. Flavia sería un milagro de piedad si fuera la mitad de cuidadosa con su alma que con su cuerpo. La salida de un grano en la cara, la picadura de un mosquito, la harán quedarse dos o tres días en su cuarto, y piensa que son gente muy temeraria que no se ocupa a tie... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:3

ἐχάρην, ver nota en 2 Juan 1:4 . ἐρχομένων, repetidamente, no en una ocasión particular (ἐλθόντων). Los hermanos itinerantes ( _die reisenden Brüder_ ) siempre estaban trabajando, saliendo de Éfeso en sus misiones y regresando con sus informes. _Cf. _ 3 Juan 1:5-6 . Ver Introducción. pags. 155.... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:4

_Cf. _Sénec. _ep. _xxxiv.: “Si agricolam arbor ad fructum perducta delectat, si pastor ex fœtu gregis sui capit voluptatem, si alumnum suum nemo aliter intuetur quam adulescentiam illius suam judicet: quid evenire credis his qui ingenia educaverunt, et quæ tenera formaverunt adulta subito vident?” _... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:5

El adjetivo πιστός es act., “creyente” ( _cf. _ Juan 20:27 ), o pasivo, “digno de ser creído”, “digno de confianza” ( _cf. _ 2 Timoteo 2:2 ). Es pasivo aquí, y Œcumenius lo explica bien como equivalente a ἄξιον πιστοῦ ἀνδρός. La peculiaridad es que, por una especie de hipálage, el adjetivo se trasl... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:5-8

El deber de entretener a los predicadores itinerantes. “Amado, es una obra de fe lo que estás haciendo en tu trato con los hermanos, incluso con los extraños. Ellos testificaron de tu amor ante la Iglesia; y harás bien en apresurarlos en su camino dignamente de Dios. Porque fue por causa del Nombre... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:6

Sobre el anarthrous ἐκκλησίας, ver nota en 2 Juan 1:10 . καλῶς ποιήσεις tiene el sentido de “por favor” en los Papiros Oxyrhynchus; _por ejemplo_ , 300, 3 6: ἔπεμψά σοι διὰ τοῦ καμηλείτου ταυρείνου τὸ πανάριον, περὶ οὗ καλῶος ποσεις ἀντιφωuación ἐus ° ° ° ὅ ὅ ὅ ὅ ἐ ἐ ἐ ὅ ὅ ὅ. por favor déjame decirt... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:7

τοῦ Ὀνόματος, sc. de Jesús ( _cf. _ Hechos 5:40-41 ). Quizás haya una referencia a este verso en Ignat. _anuncio Ef. _7: 1: εἰώθασι γάρ τινες δόλῳ πονηρῷ τὸ ὄνομα περιφέρειν, ἄλλα τινὰ πράσσοντες ἀνάξια θεοῦ. 3:1: δέδεμαι ἐν τῷ ὀνόματι. ἐξῆλθαν, sc. de Éfeso, la sede del Apóstol y por lo tanto la s... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:8

ἡμεῖς, enfático en contraste con los gentiles. ὀφείλομεν, de obligación moral. Ver nota en 1 Juan 2:6 . ὑπολαμβάνειν, _suscipere_ , "recibir hospitalariamente" ( _cf._ ὑποδέχεσθαι), "tomar bajo la protección de uno". Observe el _Wortspiel_ λαμβάνοντες, ὑπολαμβάνειν. συνεργοὶ τῇ ἀληθείᾳ : una divisi... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:9

ἔγραψά τι, una breve carta de recomendación, συστατικὴ ἐπιστολή ( 2 Corintios 3:1 ), presentando y autorizando una compañía de hermanos itinerantes, probablemente los mencionados en 3 Juan 1:5 . φιλοπρωτεύειν, “amar ser el primero, ser el jefe” (ἅπαξ λεγόμενον). El sustantivo es φιλοπρωτεία y el ad... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:9,10

La grosería de Diótrefes. “Le escribí algo a la Iglesia, pero Diótrefes, que ama la preeminencia sobre ellos, no nos recibe. Por tanto, si voy, traeré a la memoria las obras que hace, murmurando acerca de nosotros con malas palabras; y, no contento con ello, ni él mismo recibe a los hermanos y a los... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:10

ἐὰν ἔλθω : el Apóstol anciano con sus fuerzas decaídas sólo puede “esperar” ( _cf. _ 3 Juan 1:14 ) para emprender el viaje. ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα, no “recordarle sus obras” (contraste la “obra” de Gayo en 3 Juan 1:5 ), sino “recordar sus obras”, recitándolas en una reunión de la Iglesia. San Juan... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:11

Una advertencia contra el mal ejemplo. la prensa los participios ἀγαθοποιῶν, κακοποιῶν denotan la _continuación y la práctica del_ bien o del mal. Ver nota en 1 Juan 3:6 . ἐκ τοῦ Θεοῦ, “un hijo de Dios” ( _cf. _ 1 Juan 3:10 ). Obsérvese la mansedumbre del Apóstol: la antítesis natural de ἐκ τοῦ Θεο... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:11,12

Testimonio de Demetrio. “Amados, no imitéis lo malo sino lo bueno. El que hace el bien es de Dios; el que hace lo malo no ha visto a Dios. A Demetrio se ha dado testimonio de todos y de la Verdad misma; sí, y testificamos, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero”.... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:12

Aplicación de la advertencia contra el mal ejemplo: No imites a Diótrefes, sino imita a Demetrio. Demetrio fue probablemente el portador ( _Ueber-bringer_ ) de la epístola. No hay razón para identificarlo con Demetrio el platero de Éfeso ( Hechos 19:24 ). B. Weiss ( _Einleit_ .), apoyando la interpr... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:13

γράψαι, aor. de la composición completa en la mente del Apóstol; γράφειν, pres. del proceso de ponerlo en papel. _κάλαμος (en su totalidad κάλαμος γραφεύς), una pluma de caña, a diferencia de γραφεῖον_ , un puntiagudo puntiagudo para escribir en tabletas de cera. Plutarco ( _Dem._ , 29, 3) dice que... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:13,14

La conclusión. “Tenía muchas cosas que escribirte, pero no tengo intención de escribirte con pluma y tinta. Sin embargo, espero verte pronto, y hablaremos cara a cara. ¡Paz a ti! Los amigos te saludan. Saluda a los amigos por su nombre”. _Cf. _ 2 Juan 1:12-13 . La similitud de las conclusiones sugi... [ Seguir leyendo ]

3 Juan 1:14

3 Juan 1:15. εἰρήνη σοι, _pax tibi_ , el saludo judío, שָׁלוֹם לְךָ ( Jueces 6:23 ; Jueces 19:20 ), οἱ φίλοι, los de Éfeso; τοὺς φίλους, aquellos con Gayo. St. John conocía a todos "por su nombre", y los habría nombrado si el espacio lo hubiera permitido. Tenía el corazón del verdadero pastor ( _cf... [ Seguir leyendo ]


Antiguo Testamento