καὶ ἐν πλεονεξίᾳ κ.τ.λ. Una marca distintiva de los falsos maestros era que buscaban ganar dinero: no simplemente para ser apoyados por sus oyentes, lo cual, como vemos en las cartas de San Pablo, no se consideraba incorrecto. ἐμπορεύεσθαι suele ser para traficar con algo: no tanto aquí: "usted" es la fuente de ganancias para ellos.

πλαστοῖς generalmente “ficticio”, como de una falsa acusación: aquí probablemente el pensamiento no es tanto de la falsedad de la enseñanza, como de un discurso insinuante: lo que San Pablo en 1 Tesalonicenses 2:5 llama λόγος κολακείας. Menciona πρόφασις πλεονεξίας en el mismo lugar.

ἔκπαλαι nuevamente en 2 Pedro 3:5 .

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento