ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν: pero vosotros no aprendisteis así al Cristo . ὑμεῖς, en contraste enfático con el ἔθνη aún no convertido. El οὐχ οὕτως es un litotes obvio , que sugiere más de lo que se expresa. Meyer compara Deuteronomio 18:14 .

La frase ἐμάθετε τὸν Χριστόν no tiene un paralelo preciso excepto el siguiente αὐτὸν ἠκούσατε. Las analogías más cercanas a ella son las frases que hablan de predicar a Cristo (κηρύσσειν τὸν Χριστόν; Gálatas 1:16 ; 1Co 1:23; 2 Corintios 1:19 ; Filipenses 1:15 ), la γνῶναι αὐ1τό , y ν en Filipenses 3:10 , y ν en Filipenses 3: el παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον en Colosenses 2:6 .

No puede = “aprendisteis la doctrina de Cristo”; ni puede tomarse como = “ aprendisteis a conocer a Cristo”; porque no hay ejemplos relevantes de tales usos. Χριστόν debe tomarse como el objeto del aprendizaje, y la forma τὸν Χριστόν, especialmente mirando al siguiente Ἰησοῦ ( Efesios 4:21 ), probablemente indica que el sentido oficial está a la vista aquí.

El aor. más apunta al tiempo definido de su conversión. El Cristo, el Mesías, Él personalmente, ese fue el contenido de la predicación que escucharon, la suma de la instrucción que recibieron y el conocimiento que adquirieron entonces.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento