πηγαὶ … ἐλαυνόμεναι. Es interesante comparar las expresiones en 2 Pedro aquí con Judas 1:12 . Parecería como si hubiera sentido que νεφέλαι ἄνυδροι era una contradicción en los términos, y en su lugar lo sustituyó por πηγαὶ. λαίλαπος es una expresión fuerte = “vendaval”, una “tormenta de viento”.

Cf. Marco 4:37 ; Lucas 8:23 . οἷς ὁ ζόφος … τετήρηται está algo fuera de lugar aquí, y se usa apropiadamente para meteoros en Judas 1:13 .

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento