έκραξαν aor. ind. act. от κράζω (G2896) вопить, кричать,
λέγοντες praes. act. part. от λέγω (G3004) говорить,
έω πότε (G2193; G4219) доколе? как долго? Эти слова перекликаются с ВЗ: Salmo 6:4; Salmo 12:1-3; Salmo 34:17; Salmo 73:9-10; Isaías 6:11; Jeremias 47:6; Zacarías 1:12 (Harrington).

В Еноха 1 описываются те, кто взывает ко Всемогущему об отмщении (1 Enoch 9:3-11).
δεσπότης (G1203) господин, хозяин, правитель, тот, кто обладает всей полнотой власти,
αληθινός (G228) истинный, подлинный,
κρίνεις praes.

ind. act. от κρίνω (G2919) судить,
έκδικεΐς praes. ind. act. от έκδικέω (G1556) мстить, отмщать. О молитвах-проклятиях в Отк. см. Thomas, 1:517-24.
κατοικούντων praes. act. part. (.subst.) от κατοικέω (G2730) жить, обитать.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento