εισέλθατε aor. imper. Actuar. de είσέρχομαι ( G1525 ) venir, entrar,
στενός ( G4728 ) estrecho,
πύλη ( G4439 ) puertas, ciudad o templo (Luz). Esta comparación puede indicar dificultades (DA) o penurias ( cf.

4 Esdras 7:6-12).
ότ ( G3754 ) porque.
πλατεία fem. sudor. cantar. de πλατύς ( G4116 ) ancho,
εύρύχωρος ( G2149 ) ancho, espacioso, extenso, espacioso.

Las dos palabras juntas denotan falta de esfuerzo, trabajo (DA).
άπάγουσα praes. Actuar. parte. mujer cantar. sudor. de απάγω ( G520 ) a plomo. Parte, usado como adj descriptivo. a όδός ( G3598 ).
απώλεια ( G684 ) destrucción.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento