Mateo 18:1

ἘΝ ἘΚΕΊΝΗΙ ΤΗ͂Ι ὭΡΑΙ. El incidente anterior y las palabras de nuestro Señor despertaron de nuevo las esperanzas de un reino glorioso en la tierra. Podemos suponer que Jesús y San Pedro estaban solos cuando sucedió el último incidente, habían entrado en la casa (probablemente la de Pedro) y ahora se... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:2

ἘΝ ΜΈΣΩΙ ΑΥ̓ΤΩ͂Ν. Así que marca; San Lucas tiene el más amoroso ἔστησεν αὐτὸ παρʼ ἑαυτῷ. San Marcos señala que Jesús primero tomó al niño en sus brazos (ἐγκαλισάμενος αὐτό).... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:3

ΣΤΡΑΦΗ͂ΤΕ, 'convertirse'; cp. Juan 12:40 , ἵνα μὴ … στραφῶσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς. ΟΥ̓ ΜῊ ΕἸΣΈΛΘΗΤΕ, 'no entrará', mucho menos será grande en él.... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:4

ΤΑΠΕΙΝΏΣΕΙ ἙΑΥΤΌΝ. El que sea más semejante a Cristo en humildad (ver Filipenses 2:7-8 ) será más semejante a Cristo en gloria. Cp. ἐταπείνωσεν ἑαυτόν, γενομένος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν κ. τ.λ., Filipenses 2:8-9 . ταπεινώσει marca el punto particul... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:5

ὋΣ ἘᾺΝ ΔΈΞΗΤΑΙ. Es un sacramento de misericordia cuando el mismo Cristo es recibido en la forma visible de sus pequeños. δέχεσθαι no es solo dar la bienvenida, mostrar bondad, sino también recibir como maestro (ἀποδέχεσθαι). Los fieles ven en la ταπεινότης de los niños un símbolo de la ταπεινότης de... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:5,6

5, 6. LOS PEQUEÑOS DE CRISTO Marco 9:37-42 . El pensamiento de Jesús pasa de la disputa entre sus discípulos al cuidado de sus pequeños, los jóvenes en la fe, que si tienen la debilidad, tienen también la humildad de los niños pequeños.... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:6

ΠΕΡῚ (אBL y algunos de los Padres) por ἐπὶ de receptus. εἰς también está fuertemente respaldado, y περὶ puede provenir de los pasajes paralelos de Marcos y Lucas. 6. ΠΙΣΤΕΥΌΝΤΩΝ ΕἸΣ ἘΜΈ. Para la distinción entre πιστεύειν εἰς 'creer en alguien', es decir, poner toda su fe en él, y πιστεύειν τινί, '... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:7

ΟΥ̓ΑΊ. Alejandrino, pero correspondiente a ὀά, Æsch., _Pers. _115, 121, la forma latina es _væ. _ἀπὸ denota que σκάνδαλα son la fuente de los males. ΣΚΆΝΔΑΛΑ. Lazos, incitaciones al mal, tentaciones. Véanse las notas en el cap. Mateo 5:29-30 .... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:7-9

DE DELITOS Marco 9:43-48 . De las ofensas, trampas y obstáculos a la fe de los pequeños de Cristo, el discurso pasa a las ofensas en general, todo lo que estorba la vida espiritual.... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:8

ΚΑΛῸΝ … Ἤ. Cp. Lucas Lucas 15:7Se citan instancias de los clásicos, como Thuc. VI. 21, αἰσχρὸν βιασθέντας�, pero es mejor referir la construcción al uso hebreo, por el cual la idea comparativa se expresa mediante el adjetivo positivo seguido de la preposición _min_ (de). La construcción es común en... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:9

ΜΟΝΌΦΘΑΛΜΟΝ. En griego clásico se hace una distinción: el cíclope o el Arimaspi (Hdt. III. 116) son μονόφθαλμοι. Un hombre que ha perdido un ojo es ἑτερόφθαλμος. Cp. hdt. _ubicación cit. _πείθομαι δὲ οὐδὲ τοῦτο, ὅκως μουνόφθαλμοι ἄνδρες φύονται. ΤῊΝ ΓΈΕΝΝΑΝ ΤΟΥ͂ ΠΥΡΌΣ. 'La feroz Gehena.' Este genit... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:10

ΟἹ ἌΓΓΕΛΟΙ ΑΥ̓ΤΩ͂Ν. Con estas palabras nuestro Señor sanciona la creencia judía en los ángeles guardianes. Cp. Hechos 12:15 , ὁ ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ, y Hebreos 1:14 , οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα εἰς Διακονίανίαν asp o;;; La reserva con la que se trata la doctrina en el NT contrasta con la... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:10-14

EL CUIDADO DE CRISTO POR SUS PEQUEÑOS ILUSTRADO POR UNA PARÁBOLA Lucas 15:3-7 . Después de una breve digresión ( Mateo 18:7-9 ), el amor de Cristo por sus jóvenes discípulos estalla nuevamente en palabras. Que nadie los desprecie. Tienen amigos invisibles en la corte del cielo, que están siempre e... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:11

Aquí el _textus receptus_ tiene: ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ�. Esto está fuertemente respaldado por el MSS posterior. La omisión se basa en la evidencia de אBL y varias versiones y Padres.... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:12

La expresión y la imaginería de la parábola recuerdan a Ezequiel 34 ; borrador también cap. Mateo 15:24 . En Lucas la parábola se habla con referencia directa a los publicanos y pecadores, a quienes despreciaban los fariseos, y que son los 'pequeños' de estos versículos. Tales diferencias de context... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:15

ἜΛΕΓΞΟΝ ΑΥ̓ΤῸΝ Κ.Τ.Λ. Repréndelo. Véase Levítico 19:17 , 'No aborrecerás a tu hermano en tu corazón: de ninguna manera reprenderás (ἐλέγξεις, LXX.) a tu prójimo, y no sufrirás pecado sobre él' (más bien, 'no llevarás pecado por su causa, 'por albergar mala voluntad en secreto', Efesios 4:26 ; o por... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:17

ΕἸΠῈ ΤΗ͂Ι ἘΚΚΛΗΣΊΑΙ. La palabra ἐκκλησία se encuentra solo aquí y cap. Mateo 16:18 (donde ver nota) en los Evangelios. En el pasaje anterior es indudable la referencia a la Iglesia cristiana. Aquí se quiere decir (1) la asamblea o congregación de la sinagoga judía, o más bien, (2) el cuerpo gobernan... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:18

ὍΣΑ ἘᾺΝ ΔΉΣΗΤΕ Κ.Τ.Λ. Lo que se dijo sólo a Pedro, ahora se dice a todos los discípulos, en representación de la Iglesia. 'Todo lo que ustedes, como Iglesia, declaren vinculante o no vinculante, esa decisión será ratificada en el cielo.' Tenga en cuenta el tiempo, ἔσται δεδεμένα … λελυμένα, 'habrá s... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:19

ΣΥΜΦΩΝΉΣΟΥΣΙΝ tiene una autoridad mucho mayor que συμφωνήσωσιν, una corrección gramatical. 19. Se continúa con la ligera digresión. Cristo piensa en su Iglesia. No solo se ratificarán sus decisiones, sino que se concederán sus solicitudes, siempre que estén de acuerdo. ἘᾺΝ ΣΥΜΦΩΝΉΣΟΥΣΙΝ. Para esta... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:20

ΔΎΟ Ἢ ΤΡΕΙ͂Σ. En la reunión más pequeña de sus seguidores, Cristo estará presente. ΣΥΝΗΓΜΈΝΟΙ. συνάγειν se usa especialmente de la 'reunión' de la Iglesia, como Hechos 11:26 , συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. Mateo 20:8 , ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι. Por lo tanto, en el griego eclesiástico posterior,... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:21

ἝΩΣ ἙΠΤΆΚΙΣ. La regla rabínica era que nadie debía pedir perdón a su prójimo más de tres veces. Pedro, que hace como un escriba una pregunta de escriba, pensó que estaba haciendo un gran progreso en la liberalidad y mostrándose digno del reino de los cielos. Pero la pregunta en sí misma indica una c... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:22

ἝΩΣ ἙΒΔΟΜΗΚΟΝΤΆΚΙΣ ἙΠΤΆ, es decir, un número infinito de veces. No hay límite para el perdón.... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:23

ἨΘΈΛΗΣΕΝ ΣΥΝΑ͂ΡΑΙ ΛΌΓΟΝ ΜΕΤᾺ ΤΩ͂Ν ΔΟΎΛΩΝ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. El cuadro está extraído de una corte oriental. Los gobernadores de provincia, recaudadores de impuestos y demás altos funcionarios, son citados ante un soberano despótico para dar cuenta de su administración. ἨΘΈΛΗΣΕΝ, 'elegió', 'resolvió:' todo est... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:24

ΜΥΡΊΩΝ ΤΑΛΆΝΤΩΝ. Incluso si se trata de talentos de plata, la suma es enorme: al menos dos millones de libras de nuestro dinero. Probablemente era más que todos los ingresos anuales de Palestina en este momento; ver a José. _Hormiga. _XII. 4. 4. Los reinos modernos de Noruega, Grecia o Dinamarca dif... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:25

ΜῊ ἜΧΟΝΤΟΣ, 'ya que no tenía'. Había malgastado en extravagancias los ingresos provinciales o el producto de los impuestos.... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:27

ΤῸ ΔΆΝΕΙΟΝ�. Con la generosidad casi temeraria de una corte oriental que se deleita en enaltecer o degradar con rápidos golpes. El perdón es gratuito e incondicional.... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:28

ΕὟΡΕΝ, 'encontrado', tal vez incluso lo buscó. ἝΝΑ ΤΩ͂Ν ΣΥΝΔΟΎΛΩΝ. Por esto se entiende la deuda del hombre con el hombre, ofensas que los hombres están obligados a perdonarse unos a otros. ἙΚΑΤῸΝ ΔΗΝΆΡΙΑ. El _denario_ era el salario de un día (cap. Mateo 20:2 ). La suma, por lo tanto, es de unos... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:29

εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ. Casi con certeza una glosa, el peso del MSS anterior. está a favor de la omisión. 29. ΠΑΡΕΚΆΛΕΙ. Contraste esto con προσεκύνει, Mateo 18:26 . παρακαλεῖν sería usado por un igual que se dirige a un igual.... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:31

ἘΛΥΠΉΘΗΣΑΝ ΣΦΌΔΡΑ. Esto parece apuntar a la conciencia común de la humanidad que aprueba o anticipa la sentencia divina.... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:34

Se revoca la absolución, punto que no debe insistir en la interpretación. La verdad enseñada es la imposibilidad de que el que no perdona sea perdonado, pero la lección principal es el ejemplo del espíritu divino del perdón en el acto del rey. Este ejemplo debió seguir el esclavo perdonado. ΤΟΙ͂Σ Β... [ Seguir leyendo ]

Mateo 18:35

τὰ παραπτώματα αὐτῶν. Después DE ΚΑΡΔΙΩ͂Ν ὙΜΩ͂Ν. Estas palabras tienen el apoyo de C y 12 unciales, pero se omiten en el MSS anterior. 35. ἈΠῸ ΤΩ͂Ν ΚΑΡΔΙΩ͂Ν ὙΜΩ͂Ν. Un principio diferente de las reglas aritméticas del perdón del fariseo.... [ Seguir leyendo ]

Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento