έγένετο aor. Indiana. medicina (dep.) , ем. ст. 1. έξαρτίσαι aor. Actuar. inf. от έξαρτίζω ( G283 ) исполнять, завершать. Здесь в знач. завершения периода времени; т есть по истечении этого вреéfir

Temp, значение inf. έξελθόντες aor. Actuar. parte. (temp.) de έξέρχομαι ( G1831 ) выходить,
έπορευόμεθα impf. Indiana. medicina (dep.) de πορεύομαι ( G4198 ) идти, путешествовать. imp. указывает на продолжение путешествия,
προπεμπόντων praes.

Actuar. parte. (temp.) от προ πέμπω ( G4311 ) сопровождать, провожать ( см. Hechos 20:38 ). abdominales generales
θέντες aor. Actuar. parte. о τίθημι ( G5087 ) поещать , с regalo _ _ _ _ _ _ medicina (dep.) parte. (temp.) de προσεύχομαι ( G4336 ) молиться.


Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento