ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν . Que los que viven ya no vivan para sí mismos (ahora que han muerto en Cristo como su representante) . Cristo murió por todos, para que mueran a sí mismos y vivan para Él. compensación Romanos 14:7-9 ; Gálatas 2:20 .

τῷ ὑπὲρ αὐτῶν� . El ὑπὲρ αὐτῶν pasa a ἐγερθέντι, y esto muestra que en 2 Corintios 5:14-15 ὑπὲρ ὑμῶν no debe traducirse 'en tu lugar '. Cristo resucitó por nosotros , para que nosotros fuésemos vivificados en Él (οἱ ζῶντες) y nosotros resucitáramos ; pero Él no resucitó en nuestro lugar , ἀντὶ ἡμῶν. compensación τὴν δύναμιν τῆς� ( Filipenses 3:10 ).

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento