δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα. 26 y 95 tienen λάβωσι τὸ χάραγμα αὐτοῦ. Las versiones latinas tienen habere . א* tiene αὐτῷ por αὐτοῖς.

16. καὶ ποιεῖ reanuda la construcción de Apocalipsis 13:14 .

ἵνα δῶσιν αὐτοῖς. ¿Es δῶσιν impersonal como λέγουσιν Apocalipsis 10:11 , βλέπωσιν Apocalipsis 16:15 ? pero para αὐτοῖς debemos suplir el sujeto de los acusativos anteriores.

χάραγμα. Cf. τὰ στίγματα Ἰησοῦ, Gálatas 6:17 . La imagen es, como allí, la de la marca puesta sobre los esclavos para identificarlos; los devotos paganos a veces recibían tal marca, marcándolos como propiedad de su dios. En el llamado Libro Tercero de los Macabeos (que, por estúpido que sea, quizás tenga algún fundamento histórico) se nos dice que Ptolomeo Filopátor ordenó marcar a los judíos de Alejandría con una hoja de hiedra, conocimiento de Dionisio. Uno puede comparar también el sellamiento de los siervos de Dios en el capítulo 7 y Apocalipsis 14:1 .

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento