Mateo 16:1

ΟἹ ΦΑΡΙΣΑΙ͂ΟΙ ΚΑῚ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙ͂ΟΙ. En Mark οἱ Φαρισαῖοι solo. La coalición entre estas sectas opuestas sólo puede explicarse por la influencia unificadora de una fuerte hostilidad común contra Jesús. ΠΕΙΡΆΖΟΝΤΕΣ. El participio a veces expresa en forma condensada lo que podría expandirse en una oración... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:2

ΕΥ̓ΔΊΑ … ΧΕΙΜΏΝ. Para este contraste cp. ἀλλὰ νῦν μοι | γαιάοχος εὐδίαν ὄπασσεν | ἐκ χειμῶνος. Pind. _isth_ . (VII) VI. 37–39.... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:2,3

2 y 3. ὈΨΊΑΣ … ΟΥ̓ ΔΎΝΑΣΘΕ. La autenticidad de este pasaje es dudosa. Se omite en varias unciales (entre ellas אB) y cursivas. Orígenes pasa por alto el pasaje en su Comentario, y Jerónimo nota su omisión plerisque Codicibus. Aún así, la evidencia interna es fuerte a su favor y es retenida por los p... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:3

ὑποκριταὶ omitido antes DE ΤῸ ΜῈΝ ΠΡΌΣΩΠΟΝ y ( Mateo 16:4 ) τοῦ προφήτου después de ἸΩΝΑ͂. 3. στυγνάζων, tarde. Polybius usa στυγνότης del clima. ΤῸ ΠΡΌΣΩΠΟΝ ΤΟΥ͂ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂. Quizás Jesús y sus interrogadores estaban mirando a través del lago hacia los acantilados de Gergesa, con el cielo rojo por... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:4

39–16:4. JESUS ​​EN MAGDALA, O MAGADAN, ES TENTADO A DAR UNA SEÑAL Marco 8:10-12 ; Lucas 12:54-57 4. ΜΟΙΧΑΛΊΣ. Ver cap. Mateo 12:39 . ΤῸ ΣΗΜΕΙ͂ΟΝ ἸΩΝΑ͂. Ver cap. Mateo 12:39-41 , donde aparece la misma palabra en la misma conexión. Un pueblo extraño no puede ver señales. Las palabras en Marco 8:1... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:5-12

LA LEVADURA DE LOS FARISEOS Y DE LOS SADUCEOS Marco 8:14-21 , donde la reprensión de Cristo se da más extensamente en un lenguaje conmovedor; y Lucas 12:1 , donde el contexto y la ocasión son diferentes. .... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:6

ΤΗ͂Σ ΖΎΜΗΣ. Enseñanza, que como la levadura es corrompida y penetrante, cp. 1 Corintios 5:7 , ἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην ἵνα ἦτε νέον φύραμα καθώς ἐστε ἄζυμον φύραμα καθώς ἐστε ἄζυμον φύραμα καθώς ἐστε ἄζυμον φύραμα καθώς ἐστε ἄζυμον φύραμα καθώς ἐστε ἄζυμο Ver Schöttgen en 1 Corintios 5:7 , y cp.... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:7

ὍΤΙ ἌΡΤΟΥΣ ΟΥ̓Κ ἘΛΆΒΟΜΕΝ. ὅτι, probablemente no causal sino _recitativum_ , es decir, se usa para introducir las palabras del hablante. εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον (Marcos). Es posible que Jesús haya empleado un lenguaje figurado incluso más de lo que era habitual entre los maestros orientales; cierta... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:8

ὈΛΙΓΌΠΙΣΤΟΙ. Su πίστις había fallado en dos aspectos: habían mostrado (1) falta de _perspicacia espiritual_ al tomar ζύμη en un sentido literal. (2) Falta de _confianza amorosa_ al pensar que Jesús pretendía una reprensión por su olvido.... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:9

ΟΥ̓́ΠΩ ΝΟΕΙ͂ΤΕ. En Marcos, la reprensión se transmite mediante una referencia a la profecía citada en el cap. Mateo 13:14-15 ( Isaías 6:9-10 ), con la sorprendente variación de πεπωρωμένην καρδίαν por ἐπαχύνθη ἡ καρδία. ΚΟΦΊΝΟΥΣ … ΣΠΥΡΊΔΑΣ. Ver notas cap. Mateo 14:20 y Mateo 15:37 .... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:13

ΚΑΙΣΑΡΕΊΑΣ ΤΗ͂Σ ΦΙΛΊΠΠΟΥ. El punto más septentrional de Tierra Santa alcanzado por nuestro Señor. La ciudad fue reconstruida por Herodes Felipe, quien la llamó por su propio nombre para distinguirla de Cæsarea Stratonis en la costa del mar, sede del gobierno romano y escenario del encarcelamiento de... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:13-20

LA GRAN CONFESIÓN DE SAN PEDRO Y LA PROMESA QUE SE LE DIO Marco 8:27-30 : La pregunta se hace 'mientras iban en camino', se omiten las palabras 'el Hijo del Dios viviente', como también la bendición sobre Pedro. Lucas 9:18-21 : Jesús se dedicaba a la oración solo; las palabras de la confesión son '... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:14

ἹΕΡΕΜΊΑΝ. Nombrado solo por San Mateo. La mención de Jeremías como representante de los Profetas es explicada por Lightfoot ( _Hor. Hebr. _ Mateo 27:9 ) por referencia a un tratado talmúdico, según el cual el libro de Jeremías fue el primero de los Profetas, siguiendo a los libros de los Reyes.... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:16

ΣῪ ΕἾ Ὁ ΧΡΙΣΤῸΣ Ὁ ΥἹῸΣ ΤΟΥ͂ ΘΕΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΖΩ͂ΝΤΟΣ. Esta confesión no sólo ve en Jesús al Mesías prometido, sino que en el Mesías reconoce la naturaleza divina. Fue esta afirmación la que trajo sobre Jesús la hostilidad de los judíos. Trifón el judío en su diálogo con Justino Mártir declara que su nació... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:17

ΒᾺΡ ἸΩΝΑ͂, 'hijo de Jonás' o 'hijo de Juan'. La forma griega puede representar cualquiera de los dos nombres (ver Bp. Lightfoot on a _Fresh Revision of NT_ , pp. 159, 160); pero la lectura adoptada por los mejores editores Juan 1:43 , υἱὸς Ἰωάνου, parece concluyente a favor de la última versión. Bar... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:18

ΣῪ ΕἾ ΠΈΤΡΟΣ Κ.Τ.Λ. El significado preciso de πέτρα en relación con Πέτρος ha sido muy discutido. Suponer que no hay conexión entre Πέτρος y πέτρα se opone a la crítica sincera. Por otro lado, ver a πέτρα como simplemente equivalente a Πέτρος, y considerar al Pedro _personal_ como la roca sobre la c... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:19

ΤᾺΣ ΚΛΕΙ͂ΔΑΣ ΤΗ͂Σ ΒΑΣΙΛΕΊΑΣ ΤΩ͂Ν ΟΥ̓ΡΑΝΩ͂Ν. Esta expresión no era del todo nueva. Para un judío transmitiría un significado definido. Se le daba una llave a un escriba cuando era admitido en su oficio como símbolo de su autoridad para abrir el tesoro de los oráculos divinos (cap. Mateo 13:52 ). Pedr... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:20

Ἰησοῦς, aunque se encuentra en algunos manuscritos importantes. (no en אBL), se omite correctamente, la evidencia interna en su contra es fuerte y la inserción podría ser fácilmente hecha por un error en la transcripción. 20. ἽΝΑ ΜΗΔΕΝῚ ΕἼΠΩΣΙΝ ὍΤΙ ΑΥ̓ΤΌΣ ἘΣΤΙΝ Ὁ ΧΡΙΣΤΌΣ. No sea que el entusiasmo d... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:21

ἈΠῸ ΤΌΤΕ. Una nota importante de tiempo. Ahora que los discípulos han aprendido a reconocer a Jesús como el Mesías, Él puede instruirlos en la verdadera naturaleza del Reino. ΔΕΙ͂ transmite la idea del deber, de un curso de vida no llevado al azar, sino determinado por el principio, del plan divino... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:21-23

LA PASIÓN ESTÁ ANUNCIADA Marco 8:31-33 ; Lucas 9:22 . San Lucas omite la reprensión a Pedro. San Marcos agrega καὶ παρρησίᾳ (sin reserva) τὸν λόγον ἐλάλει, ambos agregan καὶ�.... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:22

ἽΛΕΏΣ ΣΟΙ. Entiéndase θεὸς γένοιτο o γένοιο, y tradúzcalo literalmente: ' _que Dios se apiade de ti_ ', es decir, ' _te dé un destino mejor_ ', o (2) ' _compadécete de ti mismo_ '. ἵλεως se usa para la piedad divina, de esta manera especialmente por autores tardíos: σὐ δʼ ἵλεως Ἀφροδίτη γενοῦ, Lucia... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:23

ὝΠΑΓΕ ὈΠΊΣΩ ΜΟΥ, ΣΑΤΑΝΑ͂. Pedro toma el lugar del tentador y argumenta a favor del reino falso en lugar del verdadero (ver notas cap. Mateo 4:8-10 ). ΣΚΆΝΔΑΛΟΝ ἘΜΟΥ͂, es decir, una trampa para seducirme, como para tentarme a abandonar el plan divino de abnegación y sacrificio. ΟΥ̓ ΦΡΟΝΕΙ͂Σ ΤᾺ ΤΟΥ͂... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:24

ἈΡΆΤΩ ΤῸΝ ΣΤΑΥΡΌΝ, 'tomar su cruz', San Lucas agrega καθʼ ἡμέραν. La expresión, cap. Mateo 10:38 , difiere ligeramente, ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, donde ver nota. ἀράτω τὸν σταυρὸν implica muerte; esto explica el γὰρ ( Mateo 16:15 ), que el seguidor de Cristo pierda en la cruz la vida inferio... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:26

ἘᾺΝ ΤῸΝ ΚΌΣΜΟΝ ὍΛΟΝ ΚΕΡΔΉΣΗΙ. Una de las falsas nociones mesiánicas era que el Cristo ganaría el mundo entero, es decir, el Imperio Romano. Esta fue la misma tentación presentada a nuestro Señor mismo 'los reinos del mundo y la gloria de ellos'. ¿Cuál es el valor del dominio universal, de todo el po... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:27

ΓΆΡ. La razón dada por la cual la vida superior, el alma, es de un valor incalculable: (1) El Juez se ha acercado y condenará la complacencia propia y todas las obras de la vida inferior, y recompensará a los que se han negado a sí mismos. (2) Además ( Mateo 16:28 ) este juicio no se demorará, está... [ Seguir leyendo ]

Mateo 16:28

ΟΥ̓ ΜῊ ΓΕΎΣΩΝΤΑΙ ΘΑΝΆΤΟΥ Κ.Τ.Λ. Comparar Los valientes nunca prueban la muerte sino una vez. SHAKSPEAR, _Jul. Cæs. _Acto II, 2. La versión de San Mateo de este 'dicho duro' indica más claramente que los otros evangelios sinópticos la presencia personal de Cristo. San Lucas tiene, ἕως ἂν ἴδωσιν τὴ... [ Seguir leyendo ]

Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento