ἀποκριθείς. ἀποκρίνομαι es la palabra ática en este sentido. (ὑποκρίνοιντο, Thuc. VII. 4, es una posible excepción.) ὑποκρίνομαι Homérico y jónico. El griego alejandrino aquí, contrariamente a la regla general, sigue el uso ático en lugar del homérico. ὑποκρίνομαι aparece una sola vez en el NT ( Lucas 20:20 ), y allí en el sentido de 'fingir'.

' El aor. 1. pasivo (ἀποκριθείς) en sentido medio es tardío. Ocurre en Platón Alc. II. 149 B, pero la autenticidad de ese diálogo es dudosa; ver Tapa. y Scott. El aor. 1. medio. es raro en el NT Véase cap. Mateo 27:12 .

ἄφες. Carolina del Sur. ἐμὲ βαπτισθῆναι.

ἡμῖν, nosotros . Fue el privilegio de Juan compartir la obra del Mesías.

δικαιοσύνην. Aquí = 'los requisitos de la ley'.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento