ὧδε λοιπὸν ( proinde igitur ) ζητεῖται, ἐν τοῖς οἰκονόμοις κ. τ. λ.: “En tal caso, se busca además en los mayordomos (para estar seguros) que uno sea hallado fiel”. ὧδε recoge la posición dada a “nosotros” en 1 Corintios 4:1 ; ἐν τοῖς οἰκονόμοις es, por lo tanto, pleonástico, pero se repite para distinguirlo y en referencia a la bien entendida regla para los mayordomos ( Lucas 12:48 ).

λοιπὸν trae el complemento a una representación imperfecta: no basta ser mayordomo se busca un mayordomo fiel (un eco de Lucas 12:42 .). ζητεῖται … ἵνα se parece a παρακαλῶ ἵνα, 1 Corintios 1:10 (ver nota): la fuerza télica de la conj. no ha desaparecido; uno “busca” una cosa para “encontrarla”.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento