ἐν ἁγνότητι . Pureza general de vida y sinceridad de propósito ( 2 Corintios 11:3 y en ningún otro lugar del griego bíblico): in castitate (Vulgata) es demasiado estrecho. Ver Westcott en 1 Juan 3:3 .

ἐν γνώσει . Conocimiento del espíritu del Evangelio; 2 Corintios 8:7 ; 2 Corintios 11:6 ; 1 Corintios 12:8 ; 1 Corintios 13:2 ; 1 Corintios 13:8 ; 1 Corintios 14:6 .

ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι . Estos dos (acoplados Gálatas 5:22 ) se refieren a su conducta hacia los demás. El primero es lo opuesto a ὀξυθυμία, que no se encuentra en el griego bíblico (pero ὀξύθυμος en Proverbios 14:17 ).

Esta última es la gracia especial del caballero, que pone a los demás a sus anchas y se retrae de causar dolor; invitans ad familiaritatem sui, dulcis alloquio, moribus temperata (Jerónimo). Trinchera, Sinónimos § lxiii.

ἐν πνεύματι ἁγίῳ . Es extraño encontrar al Espíritu Santo colocado, aparentemente en un lugar subordinado, en una lista de virtudes. Pero quizás este y ἐν δυνάμει θεοῦ sean los miembros de cierre de la serie, situándose al final como la fuente de todas estas características del ministerio; mientras que inmediatamente después del Espíritu Santo se insertan dos de los principales detalles en los que se manifiesta Su influencia, el amor ( Gálatas 5:22 ) y la veracidad.

Uno puede arreglar toda la lista así; (1) ὑπομονή, exhibido ἐν θλίψεσιν, κ.τ.λ., (2) ἁγνότης, (3) γνῶσις, (4) μακροθυυ, (5) χρηστης, todos de los cuales surgen de πνεῦῦ ἄγιγί, exhibited. λ., y de δύναμις θεοῦ. Pero esto es solo un arreglo posible, y no debe insistir en que sea intencional. Uno está tentado, sin embargo, a abandonar la referencia común al Espíritu Santo (AV, RV, etc.) y traducir, en un espíritu que es santo , en el sentido del propio espíritu del Apóstol.

ἐν� . Romanos 12:9 . Amor libre de afectaciones y formalidades, sincero y de corazón. En 1 Timoteo 1:5 , y 2 Timoteo 1:5 se aplica a πίστις, Santiago 3:17 a ἡ ἄνωθεν σοφία, 1 Pedro 1:22 a φιλαδελφία, WIS 5:18 a κρίσις, wis 18:16 a ἐπιγ γή.

Ver com. 2 Corintios 10:5 . Los escritores profanos parecen no conocer la palabra. Marco Aurelio dice: εἰπὲ ὡς δικαιότατον φαίνεταί σοι· μόνον εὐμενῶς καὶ αἰδημόνως καὶ�.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento