νυκτος και ημερας, א BG y seis min.; νυκτα και ημεραν, ADKLP &c. Ver Nota Expositiva.

8. οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος , ni comieron pan gratis de la mano de nadie : mientras que los ἄτακτοι no trabajaron por su pan, y esperaban que la Iglesia los sustentara. Para δωρεάν (advbl. accus.), gratis, a modo de regalo , cf. 2 Corintios 11:7 ; Mateo 10:8 ; Éxodo 21:2 ; Isaías 52:3 (LXX); en Gálatas 2:21 , &c.

, la frase adquiere otro significado. Ἄρτον ἐσθίειν ( Mateo 15:2 ; Marco 3:20 ; Lucas 14:1 ) traduce el Heb. אָכַל לֶחֶם ( Génesis 43:15 ; 2 Sam.

[Kingd.] 2 Samuel 9:7 , & c.), para obtener comida, tener el sustento (τρέφεσθαι); igualmente ἐσθίειν solo en 2 Tesalonicenses 3:10 ; 1 Corintios 9:4 .

Para παρά τινος, “acceptum a quoquam” (Beza)—“de” del otorgante — cf. Efesios 6:8 ; Filipenses 4:18 ; Hechos 2:33 , & c.

Había un orgullo varonil en San Pablo en este asunto; cf. 2 Corintios 11:10 s., ἡ καύχησις αὔτη οὐ φραγήσεται.

ἀλλʼ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι , sino con trabajo y fatiga, trabajando de día y de noche . Ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ forma un adjunto, νυκτὸς … ἐργαζόμενοι otro, ambos calificando ἐφάγομον y negando δωρεάν (cf. la conexión en 2 Tesalonicenses 3:12 ).

Junto con la cláusula que sigue, este recordatorio es casi una repetición de 1 Tesalonicenses 2:9 : ver notas en ese versículo para las palabras idénticas. Con trabajo duro y agotador el Apóstol Pablo se ganaba el pan de cada día; “hacer tiendas” ( Hechos 18:3 ) era un oficio mal pagado. Sus compañeros, si no perseguían el mismo oficio, actuaban según los mismos principios.

πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν , para no poner carga a ninguno de vosotros . Para πρός con infinitivo, y para ἐπιβαρέω, ver notas en 1 Tesalonicenses 2:9 .

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento