μὴ δόξητε λέγειν, 'no presumas de decir'. Para este uso de δοκεῖν cp. Filipenses 3:4 , εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον.

πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. Los médicos judíos enseñaban que nadie que estuviera circuncidado debía entrar en la Gehenna.

ἐκ τῶν λίθων. Las piedras son consideradas como las más insensatas, las más alejadas de la vida de las cosas creadas. ¿ No puede haber un juego de palabras con las palabras banim (niños) abanim (piedras)?

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento