μὴ ποιοῦν, 'si no da a luz'.

ἐκκόπτεται, 'se está cortando', el trabajo ya ha comenzado. ἐκκόπτειν, usado especialmente para talar árboles. Cp. ἔκκοψον αὐτήν, Lucas 13:7 , y πίτυς μούνη πάντων δενδρέων ἐκκοπεῖσα βλαστὸν οὐί. VI. 37. ἐκ denota la finalización del acto.

καρπὸν καλόν. Los orientales valoran los árboles solo como productores de fruta, todos los demás son cortados como estorbos para la tierra. Él pone su hacha literalmente en la raíz. Tierra y Libro , p. 341.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento