Tito 1:1

ἸΗΣΟΥ͂ ΧΡΙΣΤΟΥ͂. Χριστοῦ Ἰησοῦ es el orden de A, las versiones siríaca Bohairic y Harclean. Prácticamente todas las demás autoridades apoyan Ἰη. Χριστοῦ, la lectura de la rec. texto. Ver crítica. nota sobre 1 Timoteo 1:1 . 1. ΠΑΥ͂ΛΟΣ ΔΟΥ͂ΛΟΣ ΘΕΟΥ͂. San Pablo no usa esta expresión en ninguna otra par... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:2

ἘΠʼ ἘΛΠΊΔΙ ΖΩΗ͂Σ ΑἸΩΝΊΟΥ, _en la esperanza de la vida eterna_ . Esta es la esperanza con que se soportan con alegría los trabajos del ministerio apostólico; cp. 1 Timoteo 1:16 ; 1 Timoteo 6:12 , y por ἐπί con el dat. ver com. 1 Timoteo 4:10 ; 1 Timoteo 5:5 . ἫΝ ἘΠΗΓΓΕΊΛΑΤΟ Ὁ�, _que_ (sc. ζωὴ αἰώνιο... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:3

ἘΦΑΝΈΡΩΣΕΝ ΔΈ. Deberíamos esperar _pero que_ (sc. el ζωή) _Él manifestó_ ; pero la construcción cambia repentinamente y el objeto de ἐφανέρωσεν es τὸν λόγον αὐτοῦ, siendo el contraste entre la promesa de vida antes de los tiempos eternos y la manifestación de la Palabra Divina en la plenitud de los... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:4

ΧΆΡΙΣ ΚΑῚ ΕἸΡΉΝΗ. Esta, la forma usual de saludo en las cartas de San Pablo (ver nota exegética en 1 Timoteo 1:2 ), es apoyada por אC*D2EGIP y la mayoría de las versiones; el rec. El texto (siguiendo la analogía de 1 Timoteo 1:2 y 2 Timoteo 1:1 ) dice χάρις ἔλεος εἰρήνη con ACbKL. ΧΡΙΣΤΟΥ͂ ἸΗΣΟΥ͂. E... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:5

ἈΠΈΛΙΠΟΝ. Entonces א*D2*; cp. 2 Timoteo 4:20 . WH prefiere ἀπέλειπον con ACGI. el rec. el texto tiene κατέλιπον con אcD2cEK. κατέλειπον es la lectura de LP. Ver nota exegética, y en el cap. Tito 3:13 . ἘΠΙΔΙΟΡΘΏΣΗΙ. Este, el rec. lectura, es compatible con אCD2bEbIKLP; AD2*EG* tiene ἐπιδιορθώσῃς, q... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:6

ΕἼ ΤΙΣ ἘΣΤῚΝ�. _Si alguno tiene nada en su cargo_ . Ninguna sugerencia sobre la escasez de tales personas puede basarse en la forma de la oración εἴ τις κ.τ.λ.; cp. por ejemplo , 2 Corintios 11:20 . La lista de calificaciones, negativas y positivas, que sigue, debe compararse con la lista en 1 _Timo... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:7

ΔΕΙ͂ ΓᾺΡ ΤῸΝ ἘΠΊΣΚΟΠΟΝ�, _pues el_ ἐπίσκοπος _debe ser_ ἀνέγκλητος. Ver _Introducción. _cap. V. por el significado de los títulos πρεσβύτερος y ἐπίσκοπος en las Epístolas Pastorales. Para el singular τὸν ἐπίσκοπον ver com. 1 Timoteo 3:2 . ὩΣ ΘΕΟΥ͂ ΟἸΚΟΝΌΜΟΝ, _como administrador de Dios_ , como admin... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:8

ἈΛΛᾺ ΦΙΛΌΞΕΝΟΝ. We now come to the positive qualifications, the first-named of which, φιλοξενία, stands in sharp contrast to αἰσχροκέρδεια. see on 1 Timoteo 3:2. ΦΙΛΆΓΑΘΟΝ, _a lover of good_; whether ‘of good _things_’ or ‘of good _persons_’ is not clear, but probably it ought to be taken in its wi... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:9

ἈΝΤΕΧΌΜΕΝΟΝ ΤΟΥ͂ ΚΑΤᾺ ΤῊΝ ΔΙΔΑΧῊΝ ΠΙΣΤΟΥ͂ ΛΌΓΟΥ, RETENIDOS _por la palabra fiel que es conforme a la doctrina_ . ἀντέχεοθαι es una palabra difícil; se usa para "aferrarse a" uno de dos amos en Mateo 6:24 ; Lucas 16:13 , y de “asir” y así “sostener” a los débiles en 1 Tesalonicenses 5:14 ; y de nuev... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:10

ΠΟΛΛΟΊ. el rec. el texto inserta καὶ después de πολλοί con D2EGKL defg; pero es innecesario para el sentido y debe omitirse ya que no se encuentra en אACIP, las versiones siríaca o bohairica. ἘΚ ΤΗ͂Σ ΠΕΡΙΤΟΜΗ͂Σ. Entonces אCD2*I, pero la rec. el texto, siguiendo los unciales restantes, omite τῆς, qu... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:11

Después de χάριν el cursivo 109 inserta el brillo τὰ τέκνα οἱ τοὺς ἱδίους γονεῖς ὑβρίζοντες ἥ τύπτοντες ἐπστόμζ κὶ ἔ π. Probablemente era una glosa sobre los deberes de los hijos, originalmente añadida a Tito 1:8 del próximo capítulo, ya que el consejo sobre el manejo de los _hijos_ vendría apropiad... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:12

ΕἿΠΈΝ ΤΙΣ. Así que la rec. texto con la mayoría de los manuscritos; א*G fg y la versión Bohairic insertan δὲ después de εἷπεν. 12. ΕἾΠΈΝ ΤΙΣ ἘΞ ΑΥ̓ΤΩ͂Ν ἼΔΙΟΣ ΑΥ̓ΤΩ͂Ν ΠΡΟΦΉΤΗΣ, _uno de ellos_ , sc. los cretenses, _un profeta propio, dijeron_ . El filósofo aquí citado por San Pablo es Epiménides, un... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:13

ἘΝ ΤΗ͂Ι ΠΊΣΤΕΙ. א* omite ἐν, pero la autoridad para su inserción es abrumadora. 13. ἩΜΑΡΤΥΡΊΑ ΑὝΤΗ ἘΣΤῚΝ�. _Este testimonio es verdadero_ . San Pablo asiente deliberadamente a la verdad del juicio proverbial sobre el carácter cretense. Fue algo serio de decir, y especialmente significativo en una c... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:14

ΜῊ ΠΡΟΣΈΧΟΝΤΕΣ ἸΟΥΔΑΪΚΟΙ͂Σ ΜΎΘΟΙΣ, _sin prestar atención a las fábulas judías_ . ver com. 1 Timoteo 1:4 e _Introd. _cap. IV. ΚΑῚ ἘΝΤΟΛΑΙ͂Σ�, _y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad_ . Como muestra el siguiente versículo, estos mandamientos probablemente tenían un carácter ceremonial... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:15

ΠΆΝΤΑ. el rec. el texto (con אcD2cKL) agrega μέν, posiblemente debido a la δέ en la siguiente cláusula (cp. Romanos 14:20 ); pero es omitido por א*ACD2*E*GP y los latinos. ΜΕΜΙΑΜΜΈΝΟΙΣ. Esta es la ortografía de los mejores manuscritos; D2bcE tiene μεμιασμένοις como en la rec. texto. 15. ΠΆΝΤΑ ΚΑΘΑ... [ Seguir leyendo ]

Tito 1:16

ΘΕῸΝ ὉΜΟΛΟΥ͂ΣΙΝ ΕἸΔΈΝΑΙ. _Confiesan que conocen a Dios_ . No hay aquí ningún indicio de pretensiones gnósticas de conocimiento esotérico de la deidad. Siempre fue el alarde y el orgullo del judaísmo ser la religión del Único Dios Verdadero, en contraste con las religiones de τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν... [ Seguir leyendo ]


Antiguo Testamento