Santiago 5:1

ἌΓΕ . Ver arriba, Santiago 4:13 . ὈΛΟΛΎΖΟΝΤΕΣ κ.τ.λ. compensación Lucas 6:24-25 , un pasaje muy relacionado con este. compensación Isaías 13:6 ὀλολύζετε· ἐγγὺς γὰρ ἡμέρα κυρίου, donde hay la misma conexión que aquí con el día del juicio. ΤΑΙ͂Σ ἘΠΕΡΧΟΜΈΝΑΙΣ , que ahora vienen sobre vosotros en suce... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:1-6

El pensamiento de comercio sugiere el pensamiento de riqueza, como en Apocalipsis 18:15 οἱ ἔμποροι τούτων πλουτήσαντες�ʼ αὐτῆς. Los hombres ricos a los que se dirige aquí están fuera de 'la hermandad'. Esto aparece claramente tanto por el carácter del discurso como por los actos que se les atribuye... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:2

ΣΈΣΗΠΕΝ … ΓΈΓΟΝΕΝ … ΚΑΤΊΩΤΑΙ . El tiempo implica que el caso indicado por ταλαιπωρίαις ya está presente. El empañamiento del oro y la plata es un hecho consumado. Las palabras sacan a relucir el pensamiento de que la riqueza arrancada de los pobres por la injusticia y la crueldad no es de ningún ser... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:3

Ὁ ΧΡΥΣῸΣ ὙΜΩ͂Ν ΚΑῚ Ὁ ἌΡΓΥΡΟΣ ΚΑΤΊΩΤΑΙ . Arriano, _Epicto. _IV. 6, ὡς ὁπλάρια ἐπικείμενα κατίωται. Los metales preciosos, el oro y la plata, estrictamente hablando, no están sujetos a la herrumbre, sino al deslustre u oxidación, que no destruye el metal: οὐδʼ εὐρώς, αἰεὶ δʼ ἄνθος ἔχει καθαρόν, Theogn... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:4

ἸΔΟΎ : aquí, con tanta frecuencia en el NT, una vívida partícula de transición. Los judíos eran agricultores mucho antes de ser comerciantes. Sería un paso natural, a medida que crecían en riqueza, adquirir tierras en los países de la Dispersión. Es probable que la tierra que vendió Bernabé estuvier... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:5

ἘΤΡΥΦΉΣΑΤΕ, HABÉIS VIVIDO DELICADAMENTE . Debe observarse la fuerza de estos aoristos; todo el pasado es revisado como en el día del juicio. τρυφᾶν, aquí solo en la forma fortalecida κατατρυφᾶν se usa bellamente salmo Salmo 37:4 κατατρύφησον τοῦ κυρίου, y 11 πραεῖς ... κατρυφήσοσιν ἐπὶ πλήθεἰ ἰtim.... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:6

ΚΑΤΕΔΙΚΆΣΑΤΕ, VOSOTROS CONDENADOS. Otra referencia a los tribunales, κριτήρια cap. Santiago 2:6 , que fueron utilizados como instrumentos de opresión. ὈΦΟΝΕΎΣΑΤΕ ΤῸΝ ΔΊΚΑΙΟΝ, MATASTEIS AL JUSTO . O ( _a_ ) se hace referencia a algún caso especial de martirio, o ( _b_ ) τὸν δίκαιον apunta a una clas... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:7

La muerte del mártir justo suscita una vez más el pensamiento de μακροθυμία, esta vez con esperanzas de παρουσία. El Libro de Enoch nuevamente tiene un paralelo: 'Espera con paciente esperanza; porque en otro tiempo habéis sido avergonzados por el mal y por la aflicción, pero ahora resplandeceréis c... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:8

Ἡ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΟΥ͂ ΚΥΡΊΟΥ ἬΓΓΙΚΕΝ , una consigna cristiana, citada en su forma aramea μαρὰν�, 1 Corintios 16:22 , y Filipenses 4:5 τὸ ἐπι ὲς ἐν γνωσθήidor ᾶσ ᾶσ ίΣ ί ί. y justicia de juicio; vea abajo.... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:9

ΚΡΙΘΗ͂ΤΕ con todos los principales MSS. κατακριθῆτε tiene muy poco apoyo. 9. ΜἩ ΣΤΕΝΆΖΕΤΕ , una expresión reforzada para μὴ καταλαλεῖτε, cap. Santiago 4:11 . compensación Mateo 7:1 μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε: y ver Filipenses 4:5 . ΚΡΙΤΉΣ κ.τ.λ. Nótese la misma estrecha relación entre la calumnia y... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:10

ΚΑΚΟΠΑΘΕΊΑΣ , aquí solo en NT Comp. _infra _ Santiago 5:13 κακοπαθεῖν, 'soportar penalidades'; y 2 Timoteo 2:3 ; 2 Timoteo 2:9 ; 2 Timoteo 4:5 . ΜΑΚΡΟΘΥΜΊΑΣ, LONGANIMIDAD , una palabra griega tardía que se encuentra en Plutarco, en otros lugares solo en LXX. y NT, 10 veces en las epístolas de San Pa... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:11

ὙΠΟΜΕΊΝΑΝΤΑΣ אBP, Old Latin and Vulgate, ὑπομένοντας KL y varias versiones—la distinción es importante, ver más abajo. 11. ΤΟῪΣ ὙΠΟΜΕΊΝΑΝΤΑΣ, AQUELLOS QUE SOPORTARON , indicando instancias especiales de resistencia; τοὺς ὑπομένοντας significaría una clase, generalmente 'aquellos que soportan'. ὙΠΟ... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:12

ΠΡῸ ΠΆΝΤΩΝ marca la importancia de lo que sigue. ΜῊ ὈΜΝΎΕΤΕ κ.τ.λ. Esta regla enfática se fundamenta en las palabras del Señor, registradas únicamente por San Mateo, Mateo 5:33 ss. μὴ ὀμόσαι ὅλως κ.τ.λ. compensación Mateo 23:16-22 . El único juramento que se ordena en el código mosaico es aquel por... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:13

ΚΑΚΟΠΑΘΕΙ͂ . Ver arriba, Santiago 5:10 . ψαλλέτω. La palabra implica el acompañamiento de un instrumento musical. Para la salmodia entre los judíos ver la nota de Bp Lightfoot en Colosenses 3:16 . Él muestra una cita de Philo de que había alcanzado un alto desarrollo en esta época: ποιοῦσιν ᾄσματα... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:13-20

Reglas prácticas profundamente importantes relacionadas con ( _a_ ) la oración como una fuerza en la vida, ( _b_ ) la oración intercesora, ( _c_ ) la confesión, ( _d_ ) la conversión.... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:14

ἈΣΘΕΝΕΙ͂, ESTÁ ENFERMO , una forma especial del κακοπαθεῖ más general. Para la palabra ver Mateo 10:8 ; Lucas 4:40 . Nótense los aoristos προσκαλεσάσθω… προσευξάσθωσιν de actos únicos contrastados con προσευχέσθω y ψαλλέτω, el ejercicio continuo de oración y salmodia. τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησί... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:15

ΕΥ̓ΧῊ ΤΗ͂Σ ΠΊΣΤΕΩΣ . La oración que se basa en la fe, que procede de la fe. compensación Mateo 21:22 . ΣΏΣΕΙ ΤῸΝ ΚΆΜΝΟΝΤΑ . κάμνειν aquí y Hebreos 12:3 sólo en el sentido de estar enfermo. σώσει, aquí en el sentido de recuperación física como en Mateo 9:22 ; Marco 5:23 y Juan 11:12 . La dificultad... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:16

ΤᾺΣ ἉΜΑΡΤΊΑΣ con אABP, varias cursivas, Padres y versiones aparentemente; El latín antiguo y la Vulgata tienen _peccata. _τὰ παραπτώματα KL y algunos de los Padres. 16. ἘΞΟΜΟΛΟΓΕΙ͂ΣΘΕ … ὍΠΩΣ ἸΑΘΗ͂ΤΕ . Se discute si ἰαθῆτε se usa para la curación física o en sentido figurado. El contexto ciertamente... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:17

ἩΛΊΑΣ . Para el relato histórico ver 1 Reyes 17:18 . En esos Capítulos, sin embargo, no se hace mención de las dos oraciones de Elías; y allí se limita la duración del hambre a menos de tres años, 1 Reyes 18:1 . En Lucas 4:25 el relato concuerda con esto, marcando la tradición seguida por la familia... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:18

ἘΒΛΆΣΤΗΣΕΝ : en los otros tres pasajes del NT donde aparece βλαστἀνω, a saber. Mateo 13:26 ; Marco 4:27 ; Hebreos 9:4 , lleva un sentido intransitivo como suele ser en los clásicos.... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:19

ἈΔΕΛΦΟΊ ΜΟΥ introduce otro y último tema estrechamente relacionado con la oración, a saber, la Conversión. ΤΗ͂Σ� . La cláusula ἐάν τις ἐν ὑμῖν deja claro que la verdad de la que se habla es la verdad cristiana, la verdad salvadora del evangelio, casi equivalente a ἡ πίστις. compensación 1 Timoteo 6... [ Seguir leyendo ]

Santiago 5:20

ΣΏΣΕΙ ΨΥΧῊΝ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ἘΚ ΘΑΝΆΤΟΥ, SALVARÁ SU ALMA (es decir, el alma del converso) DE LA MUERTE . ΚΑῚ ΚΑΛΎΨΕΙ ΠΛΗ͂ΘΟΣ ἉΜΑΡΤΙΩ͂Ν . compensación Proverbios 10:12 'el amor cubre todas las transgresiones' RV, donde καλύψει es una traducción literal del hebr. חְּכַםֶּה 'cubrir' en el sentido de 'perdonar'... [ Seguir leyendo ]

Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento