2 Corintios 2:1

ΓΆΡ (B17, 37, Copt., Syr., Pesh.) quizás debería preferirse a δέ (אABCFG); y ΠΆΛΙΝ ἘΝ ΛΎΠΗΙ (א abcdfg) se debe preferir a ἐλθεῖν ἐν λύπῃ (algunas cursivas, algunas versiones) y ΠΡῸΣ ὙΜΑ͂Σ ἘΛΘΕΙ͂Ν (א ABCKL) a ἐλθεῖν πρὸς ὑςς (dfg). El todo debe decir ΠΆΛΙΝ ἘΝ ΛΎΠΗΙ ΠΡῸΣ ὙΜΑ͂Σ ἘΛΘΕΙ͂Ν (אABCKLOP). 1. Ἔ... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:2

ΚΑῚ ΤΊΣ Ὁ ΕΥ̓ΦΡΑΊΝΩΝ ΜΕ ; _¿Quién es, pues, el que me alegra? _El καί hace que la pregunta sea más enfática, lo que implica que en ese caso habría una incongruencia angustiosa: comp. 2 Corintios 2:16 ; Marco 10:26 ; Lucas 18:26 ; Juan 9:36 . Winer, pág. 545. Este uso de καί es clásico. Blas § 77. 6.... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:3

3 . Omita ὑμῖν después de ἔγραψα (א1ABC1OP). 3. ἜΓΡΑΨΑ ΤΟΥ͂ΤΟ ΑΥ̓ΤΌ . _Escribí esto _ MISMO: ver nota crítica. La interpretación es importante; pero hay varias incertidumbres. Porque τοῦτο αὐτό _puede_ significar 'por esta misma razón': véase Bigg en 2 Pedro 1:5 ; Winer, pág. 178; Blass § 49. Pero... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:4

ἈΛΛᾺ ΤῊΝ� . Fuerte énfasis en τὴν�. Sin duda, algunos habían calificado de cruel su severa carta. Pero si no los hubiera amado tanto, no habría hecho nada o no se habría abstenido de venir e infligir un castigo severo. ἭΝ ἜΧΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΈΡΩΣ ΕἸΣ ὙΜΑ͂Σ . No solo son queridos para él; pocos de sus conve... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:5

ΕἸ ΔΈ ΤΙΣ ΛΕΛΎΠΗΚΕΝ, ΟΥ̓Κ ἘΜῈ ΛΕΛΎΠΗΚΕΝ . _Pero si alguno ha causado _ TRISTEZA , _él la ha causado _ , no _a mí_ . La repetición de λύπη y λυπέω debe conservarse aquí en la traducción, como la de θλίψις y θλίβω, παράκλησις y παρακαλέω en 2 Corintios 1:4-8 . Εἰ no implica que haya duda; es una form... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:5-11

5–11 . Habiéndose vindicado a sí mismo con respecto al cargo de liviandad ( 2 Corintios 1:15 a 2 Corintios 2:4 ), ahora pasa a vindicar su tratamiento del ofensor grave. Solía ​​suponerse que esto se refería a la persona incestuosa, a quien el Apóstol sentenció a la excomunión ( 1 Corintios 5:1-8 );... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:6

ἹΚΑΝῸΝ ΤΩ͂Ι ΤΟΙΟΎΤΩΙ Ἡ ἘΠΙΤΙΜΊΑ ΑὝΤΗ . No, 'Este es un castigo suficiente para tal', sino ESTE CASTIGO ES PARA TAL UNA COSA SUFICIENTE; cumple con los requisitos. Quizás ἱκανόν sea aquí _verbum forense_ (Bengel), usado en el sentido de satisfacción legal. Las palabras legales son bastante frecuentes... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:7

7 . El μᾶλλον después de τοὐναντίον (אCKLOP) o después de ὑμᾶς (DFG) es dudoso. AB y Aug. omiten. 7. ὭΣΤΕ ΤΟΥ̓ΝΑΝΤΊΟΝ [ΜΑ͂ΛΛΟΝ] ὙΜΑ͂Σ ΧΑΡΊΣΑΣΘΑΙ ΚΑῚ ΠΑΡΑΚΑΛΈΣΑΙ . No hay necesidad de entender δεῖν: _para que al contrario _ LO _perdones y lo consueles_ . Si μᾶλλον es genuino (ver nota crítica), indi... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:8

ΚΥΡΩ͂ΣΑΙ ΕἸΣ ΑΥ̓ΤῸΝ�. RATIFICAR _hacia él el _ AMOR , _es decir_ , hacerlo válido y eficaz ( Gálatas 3:15 ). La metáfora es tan natural, especialmente en alguien tan aficionado a la fraseología legal como San Pablo, que no podemos inferir de κυρῶσαι que se sugiera un decreto formal, restaurando al o... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:9

ΕἸΣ ΤΟΥ͂ΤΟ ΓᾺΡ ΚΑῚ ἝΓΡΑΨΑ . Aquí, como en 2 Corintios 2:3 , es muy poco probable que se refiera a 1 Corintios oa esta carta. Es la _segunda carta perdida_ , escrita entre estas dos, a la que se refiere ἕγραψα. Esta severa carta, llevada por Tito, fue una carta de prueba; y el punto del γάρ y el καί... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:10

Δ ΚΕΧΆΡΙΣΜΑΙ ΕἼ ΤΙ ΚΕΧΆΡΙΣΜΑΙ (אABCFGO) en lugar de εἴ τι κεχάρισμαι ᾦ κεχάρισμαι (DKL). εἴ τι κεχάρισμαι está demasiado bien atestiguado para ser rechazado como una glosa. 10. ὮΙ ΔΈ ΤΙ ΧΑΡΊΖΕΣΘΕ, ΚἈΓΏ . El δέ se ignora en AV y en la mayoría de las versiones anteriores en inglés. Puede ser una mera... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:11

ἽΝΑ ΜῊ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΘΩ͂ΜΕΝ ὙΠῸ ΤΟΥ͂ ΣΑΤΑΝΑ͂. QUE NO SEAMOS SOBREPASADOS ​​POR SATANÁS . compensación 2 Corintios 7:2 ; 2 Corintios 12:17-18 ; 1 Tesalonicenses 4:6 . Aquí sólo se usa el verbo en pasiva. El 'nosotros' une los intereses de los corintios con los suyos propios. El maligno, cuya personalidad... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:12

ἘΛΘῺΝ ΔῈ ΕἸΣ ΤῊΝ ΤΡΩΙΆΔΑ. AHORA BIEN _, cuando llegué a Troas_ . 'Además' (AV) está bastante mal. Habiendo quitado de en medio la acusación de ligereza y el caso del ofensor grave, vuelve a la aflicción que estuvo a punto de matarlo en Asia. Su ansiedad por la misión de Tito, y por el efecto de la c... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:12-17

12–17 . El pasaje sobre el gran ofensor ( 2 Corintios 2:5-11 ) sigue de manera bastante natural después 2 Corintios 2:4 , siendo el pensamiento conector λύπη. Pero es algo así como una digresión, de la que ahora vuelve el Apóstol. Podríamos ir directamente de 2 Corintios 2:4 (o incluso de 2 Corinti... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:13

ΟΥ̓Κ ἜΣΧΗΚΑ ἌΝΕΣΙΝ ΤΩ͂Ι ΠΝΕΎΜΑΤΊ ΜΟΥ . Literalmente, NO TENGO ALIVIO PARA _mi espíritu_ . Como en 2 Corintios 1:9 , el perfecto muestra cuán vívidamente recuerda los sentimientos de ese tiempo de prueba. Ninguna palabra en inglés representará ἄνεσις en todos los lugares donde aparece; 2 Corintios 7:... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:14

ΤΩ͂Ι ΔῈ ΘΕΩ͂Ι ΧΆΡΙΣ . Esta transición abrupta reproduce gráficamente, aunque sin intención, la repentina repulsión de sentimiento causada por las noticias que Tito trajo de Corinto. A la mera mención de Macedonia, el recuerdo de lo que allí experimentó lo lleva lejos. El viaje, la búsqueda, el encue... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:15

ὍΤΙ ΧΡΙΣΤΟΥ͂ ΕΥ̓ΩΔΊΑ ἘΣΜῈΝ ΤΩ͂Ι ΘΕΩ͂Ι . El ὅτι explica διʼ ἡμῶν. Ahora se habla de aquellos que difunden el conocimiento fragante como siendo para Dios (dat. comm.) un olor agradable ( Daniel 2:46 Theodot.) de _Cristo_ . El énfasis está en Χριστοῦ: _Porque_ es de Cristo _que somos olor grato para Di... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:16

16 _ ἘΚ ΘΑΝΆΤΟΥ … ἘΚ ΖΩΗ͂Σ (אABC, Copt. Aeth., Clem. Orig.). En ambos lugares se omite ἐκ (? como difícil) DFGKL, Vulg. Arm., Cris. Iren-Lat. . _ Nótese el quiasmo: las cláusulas equilibran lo que precede en el orden inverso. compensación 2 Corintios 4:3 ; 2 Corintios 6:8 ; 2 Corintios 9:6 ; 2 Cori... [ Seguir leyendo ]

2 Corintios 2:17

ΟἹ ΠΟΛΛΟΊ (אABCK, la mayoría de las versiones) en lugar de οἱ λοιποί (DFGL, Syr., Arm.); y ΚΑΤΈΝΑΝΤΙ ΘΕΟΥ͂ (א1ABC) en lugar de κατενώπιον τοῦ θεοῦ (FGKL) o κατέναντι τοῦ θεοῦ (P) o κατενΦ (P) o κατεΦ (P) o κατεΦ (P) o κατεΦ (P) o κατεΦ (FGKL) 2 Corintios 2:1-17 . LA VINDICACIÓN CONTINUA No debería... [ Seguir leyendo ]


Antiguo Testamento