κατελθόντες aor. Actuar. parte. (temp.) de κατέρχομαι ( G2718 ) descender,
έδίδασκον impf. Indiana. Actuar. de διδάσκω ( G1321 ) enseñar. Pulgada, impf. , “empezaron a enseñar y continuaron haciéndolo” (RWP).
περιτμηθήτε aor.

conj. pasar. de περιτέμνω ( G4059 ) truncado. Conj. con έάν ( G1437 ) a conj. 3 tipo en el que la condición se considera posible,
έθει dat. cantar. de έθος ( G1485 ) hábito, costumbre, ley (TLNT).

instrumento o dato causal . (MT, 242).
δύνασθε praes. Indiana. medicina /pasar, (dep.) de.
δύναμαι ( G1410 ) ser capaz, con inf.
σωθήναι aor. pasar. inf. de σώζω ( G4982 ) entregar, guardar. Teológico pasar. significa que Dios salva.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento