Filipenses 1:1

El único significado que tiene la mención de Timoteo es que él era una figura muy conocida en Filipos ( Hechos 16:1-12 ; Hechos 19:22 ; Hechos 20:3-6 ), que le debían mucho y que estaba a punto de visitarlos de nuevo. La epístola afirma, por supuesto, ser exclusivamente de Pablo. δοῦλοι. Ya en el AT... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:2

Pablo siente que el saludo griego ordinario χαίρειν o el oriental εἰρήνη σοι es demasiado escaso para las relaciones cristianas. Pero estrechamente relacionado con χαίρειν está su propia gran consigna χάρις, una palabra que, quizás, por encima de todas las demás, muestra la poderosa remodelación de... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:3

Se puede decir mucho a favor de la lectura ἐγὼ μὲν εὐχαριστῶ (ver nota crítica) desde el punto de vista del sentido. La antítesis mostraría entonces que la carta es una respuesta directa a una recibida de Filipos, y el énfasis en la propia acción de gracias de Pablo se explicaría (con Zahn) por la s... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:4

Se han propuesto varias divisiones de estas palabras, algunas se refieren a πάντοτε… ὑμῶν al verso anterior, otras toman πάντοτε… μου juntas, y consideran el resto de la oración como un todo conectado. Parece menos arbitrario encontrar en Filipenses 1:4 un pensamiento completo. La prominencia de πᾶς... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:5

¿De qué depende ἐπί? Seguramente sigue χαρᾶς de la cláusula anterior (así Chr [38], Th. Mps [39]) en lugar de εὐχαριστῶ de Filipenses 1:3 . Es, al menos, incómodo tomar ἐπί dos veces con el mismo verbo. m. χαρᾶς tiene una posición enfática. Ahora da la razón de su alegría. τῇ κοινωνίᾳ. A primera vi... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:6

αὐτὸ τοῦτο. Acus. del “objeto interno”, donde el pronombre neutro toma el lugar de un sustantivo cognado; _cf. _ 2 Corintios 13:1 , τρίτον τοῦτο ἔρχομαι (ver Blass, _Gram._ , p. 89). αὐτὸ τοῦτο es característico de Paul, “el toque firme de una mente atenta” (Moule, _CT_ [46] _ad loc._ ). “Tener est... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:7

δίκαιον. = nuestro “derecho” o “natural”. τοῦτο φρονεῖν ὑπ. ὑμ. No “piensen esto de ustedes”, sino “tengan este cuidado por ustedes”; _cf. _cap. Filipenses 4:10 τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν. τοῦτο por supuesto se refiere a la culminación en ellos de la “buena obra” de Dios. φρ. parece tener siempre present... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:8

Un paralelo exacto es Romanos 1:9-11 , μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ θεός ... ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοιῦ…… ἐποθῶ γὰρ ἰΔεῖν ὑμᾶς. Tal juramento de Dios lo usa solo en apelaciones personales solemnes; _cf. _ Gálatas 1:20 . Quizás esto justifique a Zahn al suponer que los filipenses habían imaginado a... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:9

Zahn pondría esta cláusula bajo el gobierno de ὡς en la oración anterior. No se puede usar ningún argumento fuerte contra esto, pero es dudoso que la explicación sea necesaria. En el uso de ἵνα aquí, "significado" (para adoptar la expresión de Ellicott) parece estar mezclado con "propósito". Ciertam... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:10

δοκ. τὰ διαφ. _Cf. _ Romanos 2:18 , δοκιμάζεις τὰ διαφ. Dos representaciones posibles. (1) “Aprobar las cosas que son excelentes”. (2) “Examinar cosas que difieren”, _es decir_ , bueno y malo. Lft [4] se opone a (2) sobre la base de que “no se requiere un agudo sentido moral para discriminar entre e... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:11

La evidencia crítica (ver arriba) fija καρπὸν… τόν como la lectura correcta. Por supuesto, deberíamos esperar que el gen. (ver el _v.1._ ), pero una de las características más marcadas en el griego posterior es la ampliación de la esfera del acus. Es bastante común encontrarlo con verbos como κληρον... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:12

γινώσκ. δὲὑ. β. Una frase epistolar común. _Cf. _ὑμᾶς εἰδέναι βουλόμεθα en una carta a los magistrados de Oropus de los cónsules romanos, 73 a. C. (Viereck, _Sermo Graecus_ , etc., Gött., 1888, p. 36). δέ, como tan frecuentemente, es transitorio. τὰ κατʼ ἐμέ = mis circunstancias. En griego posterior... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:13

Para la hábil estructura retórica de Filipenses 1:13-17 ver J. Weiss, _Beitr. _, pags. 17, que compara Romanos 2:6-12 . τὰ δεσμά es, en general, más común; ver Lucas 8:29 ; Hechos 16:26 ; Hechos 20:23 . Según Cobet, _Mnemosyne_ , 1858, p. 74 y ss. (citado en W-Sch [4], p. 85, _n._ 8), la forma neutr... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:14

τοὺς πλείονας. Vaughan sostiene que “a partir de la práctica universal de decidir los asuntos por el voto de la mayoría, el término pasa a significar _el cuerpo principal_ , la sociedad _en su conjunto_ ”, pero esto apenas parece necesario. τῶν ἀδ. ἐν Κ. Estas palabras seguramente forman una frase ... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:15

τινές. ¿Están incluidos estos en el πλείονες de Filipenses 1:14 o no? Preferimos creer (así también Weizs., _Jahrb. f. deutsche Theol._ , 1876, p. 294 ss.) que el Apóstol ha cambiado de punto de vista. Porque, ¿es concebible que aquellos que “tenían confianza” en sus cadenas deberían, por otro lado,... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:16

οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης. ¿Es esta una frase completa o hace ἐξ ἀγ? calificar el predicado τ. Χρ. κηρύσς. suministrado de Filipenses 1:15 ? Este último parece más natural, ya que conserva el paralelismo completo de las cláusulas, que de otro modo sería perturbado por οὐχ ἁγνῶς. κεῖμαι prácticamente se ha co... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:16,17

Una abrumadora masa de autoridad está a favor de transponer estos versículos como se indica arriba (ver nota crítica). _TR. _es simplemente una enmienda basada en el orden en Filipenses 1:15 .... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:17

ἐξ ἐριθείας. Aquí virtualmente = "egoísmo" (en lugar de "factiosidad"). Originalmente, el carácter de un trabajador a sueldo. Ahora bien, lo que degradaba al trabajador asalariado, en la estimación de la antigüedad, era que trabajara enteramente para sus propios intereses, mientras que era una señal... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:18

Parece haber pocas dudas de que deberíamos leer πλὴν ὅτι, ya que habría una tendencia a omitir cualquiera de las palabras para simplificar el sentido. Ws [39] sostiene que πλήν se insertó porque los copistas no notaron que ὅτι es causal, introduciendo una prótasis. Pero es difícil imaginar este male... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:19

El único motivo aparente para leer δέ es su dificultad. γάρ (que tiene una autoridad muy preponderante) da la razón de la continuación de su alegría. τοῦτο. No hay necesidad de limitar esto a su cautiverio (así Kl [48]), oa sus preocupaciones y pruebas (De W., Lft [49]). Se utiliza generalmente de s... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:20

ἀποκαραδ. La intensa esperanza concentrada que ignora otros intereses (ἀπό), y se esfuerza hacia adelante como con la cabeza extendida (κάρα, δοκεῖν). _Cf. _ Romanos 8:19 , ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται. El verbo ἀποκαραδοκεῖν se encuentra en Polyb., Pl... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:21

ἐμοί. ¿Por qué este énfasis? Sabía que, después de la expresión de su gozosa confianza y esperanza, la palabra θάνατος vendría como un golpe a sus mentes. No cabía duda de cómo se sentían los hombres en general con respecto a la vida y la muerte. Pero _él_ , el Apóstol, ocupa un punto de vista difer... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:22

Para mostrar las diversidades de interpretación a las que ha dado lugar este versículo, basta señalar que en la primera cláusula Hpt [54] supliría ζῇν ἐστιν, mientras que Ws [55] sugiere κέρδος. Otros consideran las dos primeras cláusulas como prótasis (τοῦτο resumiendo las palabras anteriores), hac... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:23

συνέχομαι δέ (con la mayoría de los autores). δέ = “más bien”. _Cf. _ Romanos 4:20 . συνέχ. ἐκ. Aparentemente, la idea es la de una fuerte presión ejerciendo sobre él desde (ἐκ la fuente) dos lados y manteniéndolo inmóvil. ἐπιθυμ. εἰς. _Cf. _Thuc., iv., 81, ἐπιθυμίαν ἐνεποίει τοῖς Ἀθην. συμμάχοις ἐ... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:24

ἐπιμ. parece común con Paul en un sentido incoloro. ἐν. Es difícil decidir si debe conservarse o no. No se hace diferencia en el sentido. ἀναγκ. Es característico del Apóstol que lo primero que le sorprende es la necesidad de los demás. Wetstein cita acertadamente de Séneca, _Epp. anuncio Lucil. _,... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:25

καὶ τ. π. οἶδα. “Con esta convicción ( _sc._ , que su vida es necesaria para ellos) sé”, etc. Pablo no pretende ser infalible, pero está tan seguro de la necesidad que tienen los filipenses de él que no puede dudar de que así será. El propósito de Dios también. Hay muchas razones para creer que su e... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:26

“Para que el motivo de vuestra gloria aumente en Cristo Jesús a través de mí, a causa de mi”, etc. Su καύχημα es su conocimiento y posesión del Evangelio. Cristo Jesús es el ámbito en el que se disfruta de esta bendición. _Cf. _Sir 9:16, ἐν φόβῳ Κυρίου ἔστω τὸ καύχημά σου. ἐν ἐμοί se define mediante... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:27

μόνον “da el fin por el cual desea permanecer vivo” (Hfm [62]). ἀξίως … πολιτ. Para toda la frase _cf. Inscrr_ [63] _de Pérgamo_ (después del 133 a. C.), Bd. ii., 496 5, [ἀ] ναστρεφομένην καλῶς καὶ εὐσεβῶς καὶ ἀξίως τῆς πόλεως (Dsm. [65], _NBS_ [65], p. Para ἀξίως τ. εὐαγγ. _Cf. Inscrr_ [66] _Perg._... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:28

πτυρόμ. aparentemente se usa especialmente [77] de caballos asustados. Entonces Diodo. Sic., xvii., 34, 6, διὰ τὸ πλῆθος τῶν περὶ αὐτοὺς σωρευομένων νεκρῶν πτυρόμεν. Se encuentra en Plut., _Reipub. Ger. Praec. _, pags. 800, de una multitud. Consulte la ubicación del _anuncio de Kypke. _τ. ἀντικειμ.... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:29

ὅτι … ἐχαρίσθη. Nos inclinamos a unir esta cláusula inmediatamente a μὴ πτυρόμενοι (así también Hpt [81]). La perspectiva del sufrimiento los aterrorizaba. Pero cuando vean el sufrimiento en su verdadera luz, descubrirán que es un don de la gracia de Dios (ἐχαρ.) en lugar de un mal. τὸ ὑπὲρ κ. τ. λ.... [ Seguir leyendo ]

Filipenses 1:30

ἀγῶνα. Para el hecho, véase Hechos 16:19 ss. y _cf. _ 1 Tesalonicenses 2:2 . La metáfora ha sido preparada por στήκετε y συναθλοῦντες. _Cf. _Epictet., iv., 4, 32 (citado por Hatch, _Hibb._ _Lectos. _, pags. 156), “La vida es en realidad una fiesta olímpica: somos atletas de Dios a quienes Él ha dad... [ Seguir leyendo ]


Antiguo Testamento